Egyptian cotton 100/2, 1000 m

1910, 1930
1910-1930