Egyptian cotton 80/2, 1000 m

1908, 1928
1908-1928