Egyptian cotton 120/2, 1000 m

1912, 1932
1912-1932