Egyptian cotton 70/2, 1000 m

1907, 1927
1907-1927