Egyptian cotton 170/2, 1000 m

1917, 1937
1917-1937