Egyptian cotton 185/2, 1000 m

1918, 1938
1918-1938