Goldschild

Carte d'échantillons lin Goldschild (1006)

1001

Goldschild fil de lin Nel 18/3, 90 mètres

2000 - 2059

Goldschild fil de lin Nel 30/3, 150 mètres

2100 - 2159

Goldschild fil de lin Nel 50/3, 225 mètres

2200 - 2259

Goldschild fil de lin Nel 66/3, 300 mètres

2300 - 2359

Goldschild fil de lin Nel 80/3, 350 mètres

2400 - 2459
2500-2519

Goldschild fil de lin Nel 100/3, 450 mètres

2500 - 2519
2800-2811

Lin Goldschild Nel 80/2, 525 mètres

2800 - 2811
2600-2611

Goldschild fil de lin Nel 100/2, 675 mètres

2600, 2611